October 2017

6 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of October 2017.

‘Pasojat’ e një keqkuptimi!

Në veprën “The History of Philosophy”, në vëllimin ku trajtohet filozofia greke, Frederick Copleston shtron ndoshta njërën nga pyetjet më problematike në filozofi, aktuale edhe në debatet e sotme: çka në të vërtetë mendonte Platoni me Ide? A janë idetë e Platonit realitete objektive jashtë botës njerëzore? Përfundimisht me ide,…

Tri kritikat e Kantit

Kritika ndaj Platonit Kritika e Kantit ndaj metafizikës tradicionale fillon me kritikën e teorisë se ideve të Platonit, vazhdon me kritikën ndaj Dekartit dhe përfundon me kritikën ndaj David Hume. Kritika që i bëhet teorisë se ideve të Platonit konsiston në raportin mes ideve, si realitete objektive të pavarura nga…

Navigate