Norbert Elias: Shoqëria apo individi?

Shoqëria apo individi? (Analizë dhe vështrim kritik për librin e Norbert Elias: “Shoqëria e individëve”)Shkruan: Besnik Domi (Ky shkrim u përkthye nga gjuha angleze)Përktheu: Nuhi Sadiku HYRJE Në këtë libër sociologu gjerman Norbert Elias do të paraqesë si çështje qendrore të studimit të tij lidhjet esenciale në mes njeriut i…

Mbi nevojën e spekulimit metafizik

Mbi nevojën e spekulimit metafizikShkruan: Sead Zimeri Spekulimi është kusht i domosdoshëm jo vetëm i filozofisë por edhe i fesë dhe madje i shkencës. Shkenca ka metodat e saja, por as shkenca nuk mund të ekzistojë pa një dozë spekulimi, pa aftësi imagjinative dhe pa mbështetje në intuitë. Shkenca  fillon…

Çështja e Sokratit

Çështja e SokratitPjesë nga libri “Perëndimi i Idhujve” nga Friedrich NietzschePërktheu: Alban Bokshi 1 Njerëzit më të urtë të çdo periudhe kanë arritur në të njëjtin përfundim mbi jetën: ajo nuk ia vlen . . . Ngaherë e ngado, e dëgjon të njëjtin zë nga gojët e tyre – një…

Feja nga këndvështrimi filozofik

Feja nga këndvështrimi filozofik Shkruan: Sead Zimeri Do ta filloj këtë shqyrtim të shkurtër të fesë duke i bërë disa sqarime rreth vetë nocioneve fe dhe filozofi, dhe duke i shtruar premisat e këtij shqyrtimi në tri pika kryesore. Së pari, filozofia dhe feja jo domosdoshmërisht qëndrojnë në raporte armiqësore…

Stërkeqja epokale: Lindja e sistemit kapitalist nga gjiri i idealeve më të thella religjioze

STËRKEQJA EPOKALE : LINDJA E SISTEMIT MË MATERIALIST TË HISTORISË NGA GJIRI I IDEALEVE MË TË THELLA RELIGJIOZE( Një lexim i veprës së Maks Veberit “Etika protestane dhe shpirti i kapitalizmit”)Shkruan: Besnik Domi Në trajtimet e problematikës sociale shpeshherë në historinë e mendimit filozofik e sociologjik ka mbisunduar shpjegimi njëfaktorësh…

Mbi përgjegjësinë e individid dhe terapinë ekzistenciale të Viktor Frankl

Mbi përgjegjësinë e individid dhe terapinë ekzistenciale të Viktor Frankl Përgatiti: Ardian Batusha Ankthi, neveria dhe absurdi janë tri kategori shumë të rëndësishme në filozofinë dhe letërsinë ekzistenciale. E përbashkëta e këtyre kategorive është se të tria këto paraqiten si ‘manifestim i lirisë’. Në këtë rast liria është ajo gjendje…