Klasifikimi, Nosologjia dhe Taksonomia e Çrregullimeve Mendore

Klasifikimi, Nosologjia dhe Taksonomia e Çrregullimeve Mendore

Barry J. Gurland
Përktheu: Kadri Mehmeti


 Qëllimet dhe Përdorimet

  Funksionet kryesore të një klasifikimi psikiatrik janë të lehtësojnë komunikimin në lidhje me anomalinë psikiatrike me profesionistë të tjerë të shëndetit mendor (p.sh., në librat shkollorë, leksionet, regjistrimet e rasteve dhe konsultat); memorizimi dhe rikujtimi i materialit të rëndësishëm klinikisht (p.sh., trajtimi i duhur për një anomali të caktuar); mbledhja dhe analizimi i statistikave për numrin, vendndodhjen dhe fatin e personave me anomali të ndryshme psikiatrike; dhe gjenerimin e njohurive të reja në lidhje me kategoritë e anomalive përmes përvojës klinike ose metodave eksperimentale.

 Zhvillimi Historik

  Përshkrimet e anomalive psikiatrike mund të gjenden në vëzhgimet e Hipokratit (shekulli i tretë p.K.) dhe i Artaeus (shekulli i dytë A.D.), por klasifikimi psikiatrik nuk ishte zhvilluar mirë deri në fillimin e shekullit të nëntëmbëdhjetë, kohë në të cilën sistemet e shumta teorike të klasifikimit ishin të shumta. Para shekullit të nëntëmbëdhjetë, anomalitë psikiatrike shpesh u atribuoheshin forcave mistike ose keqdashjes personale që garantonin shëlbimin, ekzorcizmin ose ndëshkimin, në vend të trajtimit. Në 1863, Karl Ludwig Kahlbaum propozoi të zëvendësonte skemat teorike me një sistem klasifikimi në varësi të “metodave të gjetura më të përshtatshme në shkencat natyrore dhe mjekësinë empirike” (Lewis 1970), përkatësisht vëzhgimi klinik dhe hetimi i shkaqeve. Duke ndjekur të njëjtat parime, në 1892 Emil Kraepelin publikoi një klasifikim që bazohej edhe në punën e JP Fal- ret, J. Baillarger dhe E. Hecker, duke marrë parasysh atë që dihej në lidhje me marrëdhëniet midis anomalisë psikiatrike dhe patologjisë bruto të trurit dhe ndarja e anomalive të rënda të mbetura në bazë të modeleve të tyre dhe rrjedhës për periudha të gjata kohore. Përsosjet e kësaj metode të psikiatrisë përshkruese ose fenomenologjike u shtuan nga, ndër të tjera, Eugen Bleuler (1911), i cili theksoi funksionet psikologjike sesa vetëm simptomat ose shenjat si një mjet i klasifikimit; Karl Jaspers (1963), i cili argumentoi për një kuptim dhe përshkrim të saktë të simptomave; dhe Kurt Schneider (1959), të cilët identifikuan simptoma thelbësore ose patognomonike për diagnostikimin e psikozave funksionale. Benjamin Wolman (1973) ka gjurmuar tre parime historike të fenomenologjisë, domethënë, mbështetja te vëzhgimet empirike si të dhëna të vlefshme, vendosja e lidhjeve logjike midis këtyre vëzhgimeve dhe formulimi i hipotezave për të lejuar përshkrimin dhe parashikimin e saktë të vëzhgimeve të tilla.

 Alternativat aktuale

  Klasifikimet psikiatrike më të pranuara gjerësisht sot bazohen në fenomenologjinë përshkruese, modelet ndër-sektoriale dhe gjatësore të simptomave (ankesat subjektive) dhe shenjat (vëzhgimet) e sjelljes, ndjenjës ose mendimit jonormal. Në një fazë të zhvillimit eksperimental janë klasifikimet e bazuara në përcjellëse biokimike ose fiziologjike të anomalive psikiatrike (Holzman et al 1974; Schildkraut 1974), ose pas përgjigjes së një pacienti ndaj një agjenti farmakologjik (Lehmann & Ban 1968). Klasifikimi i Bellak (1973), bazuar në forcën e egos, përpiqet të klasifikojë personat me anomali psikiatrike në një mënyrë që është në përputhje me teorinë dhe trajtimin psikoanalitik. Një sistem tjetër, i bazuar në ekuilibrin e katekseve, u propozua nga Wolman (1973).

Benjamin B. Wolman “Enciklopedia e Psikiatrisë, Psikologjisë dhe Psikanalizës”
Botuesi: Palgrave Macmillan MB, Viti: 1996 Përktheu: Kadri Mehmeti

Comments are closed.

Navigate